...
...

ΕΚ Κέρκυρας

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

Ιωάννης Βάρελης

Μηχανολόγος

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ο Τεχνικος Μηχ. Εγκ. & Κατασκευών μπορεί να:
Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος μπορεί να ασχοληθεί :
με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

Ο τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού μπορεί να:
ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή
χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος μπορεί να:
εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού
ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων
απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρησης.

Εργαστήρια Τομέα

Go and take a look